RX E9008
Micro phiên dịch
RX M9008
Bộ xử lý phiên dịch