J15 A
Công suất: 350W cho loa Bass và 100W cho loa treble
J12 A
Công suất: 350W cho loa Bass và 100W cho loa treble
J8 A
Công suất: 200W cho loa Bass và 50W cho loa treble
J5 A
Công suất: 80W cho loa bass và 40W cho loa treble
DJ 15A
Công suất: 350W cho loa Bass và 100W cho loa treble
J15
Công suất: 150W
J 5
Công suất: 40 W
J 8
Công suất : 80 W
J 12
Công suất: 150 W
J 5T
Công suất: 25 W