RX M004XP
Bộ chuyển tín hiệu hồng ngọai 4 kênh.
RX E62
Tai nghe cho đại biểu
RX E004XP
Bộ nhận hồng ngọai 4 kênh
RX H004XP
Bộ phát hồng ngọai 4 kênh