RX B2300
Bộ xử lý bầu cử
RX V2300
Bộ xử lý hình
RX M2300
Bộ xử lý chính