Sản phẩm trên mỗi trang: 20 50 100 Tất cả

Shadow 105T
Công suất: 60 W
SubLine 18Sa
Công suất: 2400W
Shadow 108CT
Công suất: 225 W
Shadow 112CT
Công suất: 300 W
Shadow 112HC
Công suất: 300 W
Shadow 114S
Công suất: 350 W
SubLine 15Sa
Công suất: 1200W
SubLine 18S
Công suất: 2400 W
X-PRO 10A
Processed active speaker 1000W-126 dB SPL
X-PRO 12A
Processed active speaker 1000W-127 dB SPL
X-LITE 15A
Processed active speaker 1000W-128 dB SPL
X-LITE 12A
Processed active speaker 1000W-127 dB SPL
SubLine 12Sa
Công suất: 1200W
X-LITE 10A
Processed active speaker 1000W-126 dB SPL
X-PRO 15A
Processed active speaker 1000W-128 dB SPL